SURAT KETERANGAN DOMISILI FANDI SAPUTRASURAT KETERANGAN DOMISILI
Nomor : 725/ 2006 / 05 / S-Ket  / 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Manduamas Lama Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, menerangkan bahwa :
Nama Lengkap                  :               FANDI SAPUTRA NAINGGOLAN.
Jenis Kelamin                     :               Laki-laki.
Tempat tanggal lahir       :               Paranginan, 04-11-1994
Agama                                  :               Kristen Protestan.          
Status perkawinan          :               Belum Kawin
Pekerjaan                           :               Pelajar
No. NIK                                :               1201050411940002.
No. KK                                  :               1201052901100001
Alamat                                  :               Dusun I Paranginan, Desa Manduamas Lama
Nama tersebut diatas benar penduduk Desa Manduamas Lama Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Sepanjang pengetahuan kami sampai saat ini dia berkelakuan baik dan tidak tersangkut dalam tindakan  kejahatan/Kriminal yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya , untuk dapat dipergunakan seperlunya.
                                                                                                                 
                                                                                 Manduamas Lama, 12-08-2013
                                                                                 Kepala Desa Manduamas Lama,
                     

                                                                                Patarsono Tinambunan, S.Pi

Related Posts:

0 Response to "SURAT KETERANGAN DOMISILI FANDI SAPUTRA"

Post a Comment